Internationally V

Internationally V

Also known as: Team i2HARD.LoL

Prize:

$0

Rating

891
Won
Draws
Lose
19% (7)
0% (0)
81% (29)

Total matches: 36

Internationally V

Also known as: Team i2HARD.LoL

Players

 • Rating
  Status
  Player
  Date of last game
  Winners Draws Losers
 • 922
  Player

  Total matches: 8

  05.08.2016 - now

  0% (0)
  0% (0)
  100% (8)
 • 922
  Player

  Total matches: 8

  05.08.2016 - now

  0% (0)
  0% (0)
  100% (8)
 • 922
  Player

  Total matches: 8

  05.08.2016 - now

  0% (0)
  0% (0)
  100% (8)
 • 922
  Player

  Total matches: 8

  05.08.2016 - now

  0% (0)
  0% (0)
  100% (8)
 • 922
  Player

  Total matches: 8

  05.08.2016 - now

  0% (0)
  0% (0)
  100% (8)

Awards

 • Place
  Tournament
  Prize
  Prize fund