C
Internationally V

Internationally V

Also known as: Team i2HARD.LoL

History matches

Won
Draws
Lose
17% (6)
3% (1)
80% (28)

Total matches: 35

Internationally V

Also known as: Team i2HARD.LoL

Players

Awards

  • Place
    Tournament
    Prize
    Prize fund