Internationally V

Internationally V

Also known as: Team i2HARD.LoL

History matches

Won
Draws
Lose
19% (7)
0% (0)
81% (29)

Total matches: 36

Internationally V

Also known as: Team i2HARD.LoL

Players

Awards

  • Place
    Tournament
    Prize
    Prize fund